รวม 6 การแสดงดนตรี เสียงเพลงปฎิข้อปฏิบัติิ

บทเสียงดนตรีปฎิวัคิ ถือเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดสิ่งของแนวรบด้านวัฒนธรรม สรรพสิ่งกลางเมือง แห่งสืบทอดมาจวบจนถึงปัจจุบัน วันที่ 13 เดือนกันยายน 2546 ได้ประกอบด้วยงานจัด คอนเสิร์ต หนแห่งหน 1 แห่งชื่อ “สายลมสับเปลี่ยนด้าน แต่ดวงจิตไม่เคยเปลี่ยน” แห่งห้องประชุมเทิ่ง ศูนย์กลางประเพณีนิยมสถานที่ประเทศไทย ภายหลังได้มีการแจ๋ครอบครองครั้งแห่ง 2 ชื่อ การแสดงดนตรี “ยืนหยัดมั่นคงเช่นเคย เปล่าผลัดกันทางเท่าเทียมอย่างดาวเหนือ” ครั้นเวลากลางวันดาวเสาร์สถานที่ 25 ธันวาคม 2547 แห่งห้องประชุมเทอะทะ ศูนย์รวมธรรมเนียมปฏิบัติแห่งหนแหลมทอง คราวแห่งหน 3. คอนเสิร์ต “พร้อมด้วยรักกับบริบูรณ์การที่์” เนื่องในโอกาสอันควรนึกย้อน 30 ชันษาสถานที่การตั้งทีมผู้แสดงเสาน้ำเงิน ภาคอีสานใต้ ครั้นทิวาดาวเสาร์แห่งหน 13 มกราคม 2550 แห่งห้องหอจัดโชว์เครื่องดีดสีตีเป่า โรงเรียนดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งแห่งหน 4 คอนเสิร์ตเสียงดนตรีเพื่อชีวิตินทรีย์ “October Zone” ครั้นทิวากาลเสาร์แห่ง 8 มกราคม 2549 แห่งหนหอประชุมเทอะทะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หนสถานที่ 5 ธุรกิจเสียงดนตรีปรับปรุง มันสมองมันสมอง.ก็เพราะว่ารำลึกถึงเสี่ยว ทิวาดาวเสาร์แห่งหน 19 เดือน 8 2552 19:00 – 22:00 นาฬิกา ณ หอประชุมพิพิธภัณฑสถานฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หนแห่งหน 6 การแสดงดนตรี 80 ปึ การวาดเขียน สิงขรไม่ศักดิ อาทิตย์สถานที่ 19 เดือนธันวาคม 2553 แห่ง หอประชุมว่าวปักเป้า บรรยากาศ การละครคอนเสริตเพลงปฎิวัตมนุษยชาติ หนสถานที่ 1 “สายลมสับเปลี่ยนด้าน แต่ใจไม่เคยเปลี่ยน” สถานที่หอประชุมเทิ่ง ศูนย์รวมพิธีกรรมแห่งหนไทย