ผู้กล่าวกระทรวงต่างชาติเมืองจีนถามกลับ ชนิดประเทศสหรัฐอเมริกาหรือไม่ก็จักเหมาะกันเอามาเทียบเมืองจีน?